نویسنده کتاب‌های قلق، مدرس کشوری در درس عربی دبیرستان و کنکور، مدرس عربی معارف سازمان پژوهش و تألیف کتب درسی.