متن درس 5 عربی دوازدهم انسانی

الدرس الخامس: یا إلهی

رَبِّ اجْعَلْنی مُقیمَ الصَّلاهِ وَ مِنْ ذُرّیتی رَبَّنا وَ تَقَبَّلْ دُعاءِ.

پروردگارا، مرا و فرزندانم را برپادارنده نماز قرار بده؛ پروردگارا دعایم را بپذیر.

۱- یا إلٰهی، یا إلٰهی / یا مُجیبَ الدَّعَواتِ

ای خدای من، ای خدای من، ای پاسخ دهنده [برآورنده] به دعاها

۲- اِجْعَلِ الْیوْمَ سَعیداً / وَ کَثیرَ الْبَرَکاتِ

امروز را خوش اقبال و پر برکت بگردان [قرار بده].

۳- وَ امْلأ الصَّدْرَ انْشِراحاً / وَ فَمی باِلْبَسَماتِ

و سینه ام را از شادمانی و دهانم را از لبخند[ها] پر کن.

۴- وَ أعنّی فی دُروسی / وَ أَداءِ الواجِباتِ

و مرا در درس‌هایم و انجام تکالیف یاری کن.

۵- وَ أَنِرْ عَقْلی وَ قَلْبی / بِالْعُلومِ النّافِعاتِ

و خردم و دلم را با دانشهای سودمند روشن کن [نورانی کن].

۶- وَ اجْعَلِ التَّوْفیقَ حَظّی / وَ نَصیبی فی الْحَیاهِ

و موفقیت را بختم و بهره ام در زندگی قرار بده.

۷- وَ امْلَأ الدُّنیا سَلاماً / شامِلاً کُلَّ الْجِهاتِ

و گیتی را از آشتی فراگیر در همه جهت‌ها پر کن.

۸- وَ احْمِنی وَ احْمِ بلِادی / مِنْ شُرورِ الحادِثاتِ

و من و کشورم را (سرزمینم را) از پیشامدهای ناگوار نگه دار.