لغات درس 2 عربی دوازدهم تجربی و ریاضی

المعجم

آلم : به درد آورد (مضارع: یُؤْلِم)

اَلْخیٖام: چادرها مفرد: اَلخَیْمَه »

اِشْتاقَ : مشتاق شد (مضارع: یَشْتاقُ ) 

أُمّاه : ای مادرم    

بُنَیَّ : پسرکم       

بُنَیتی : دخترکم    

تَعَبَّدَ: عبادت کرد 

تَمَنّیٰ : آرزو داشت ( مضارع: یَتَمَنّی) 

اَلقِمَّه: قلّه «جمع: اَلقِمَم»

التِّلْفاز : تلویزیون  

رجلی تُؤْلِمُنی: پایم درد می کند »     

زارَ : دیدار کرد (مضارع: یَزور)

زُرْت: دیدار کردم

لَجَأ إلَی : به … پناه بُرد

کما: همان گونه که

الْمَشْهَد : صحنه

مَرَّ : گذر کرد (مضارع: یَمُرّ)