لغات درس 1 عربی دوازدهم تجربی و ریاضی

المعجم

أحَضَْر : آورد ، حاضر کرد
اَلَْصنام : بت ها «مفرد: اَلصَّنَم »
أقَمِ وجَهَْك : روی بياور (ماضی: أقَامَ/ مضارع: يُقيمُ)
بَدَؤوا يَتَهامَسونَ : شروع به پچ پچ کردند (ماضی: تهَامَسَ/ مضارع: يتَهَامَسُ)
اَلتجََّنبُّ : دوری کردن (ماضی: تجََنبََّ/ مضارع: يتَجََنبَُّ)

حَرَّقَ : سوزانْد

اَلْحَنيف : يکتاپرست
اَلسُّدیٰ : بيهوده و پوچ
اَلسّيرَة : روش و کردار، سرگذشت
اَلشَّعائِر : مراسم
الَصِّراع : کشمکش = الَنزِّاع ≠ اَلسِّلْم
عَلقََّ : آويخت
اَلفَْأسْ : تبر «جمع: الَفُْؤوس»

اَلْقَرابين : قربانی ها «مفرد: الَقُْرْبان »
اَلْکَتِف ، اَلْکِتْف : شانه «جمع: الأکتاف »
كَسَّرَ : شکست
اَلنُّقوش : کنده کاری ها ، نگاره ها «مفرد: الَنقَّْش»