اختبر نفسک درس 1 عربی دوازدهم تجربی و ریاضی

اِختَبِر نَفسَکَ (۱) تَرجِم هاتَینِ الآیَتَینِ الکَریمَتَینِ.  (خودت را بیازما: این دو آیه کریمه را به فارسی برگردان.)

1- ﴿ فَهذا یَومُ البَعثِ وَلکِنَّکُم کُنتُم لا تَعلَمونَ﴾

این، روزِ رستاخیز است؛ ولی شما خودتان نمی دانستید.

2- ﴿ إنَّ اللهَ یُحِبُّ الَّذینَ یُقاتِلونَ فی سبیلِهِ صَفّاً کَأنَّهُم بُنیانٌ مَرصوصٌ﴾

بیگمان خدا کسانی را که صف در صف در راهِ او می جنگند دوست می دارد؛ گویی که ایشان ساختمانی استوارند.

اِختَبِر نَفسَکَ (۲) تَرجِم هذِهِ الْأحَادیثَ حَسَبَ قَواعِدِ الدَّرسِ. (خودت را بیازما؛ این حدیثها را بر حسب قواعد درس ترجمه کن.)

1- لا خَیر فی قَولٍ إلاّ مَعَ الفِعلِ. 

هیچ خیری در در گفتاری نیست مگر اینکه همراه کردار (عمل) باشد.

2- لا جِهادَ کَجِهادِ النّفسِ. 

هیچ جهادی مانند جهاد با نفس نیست.

3- لا لِباسَ أجمَلُ مِنَ العافِیَهِ.

هیچ جامه ای زیباتر از تندرستی نیست.

4- لا فَقرَ کَالجَهلِ وَ لا میراثَ کَالأدَبِ.

هیچ فقری مانند نادانی و هیچ میراثی مانند ادب نیست.

اِختَبِر نَفسَکَ (۳) اِملَأِ الفَراغَ فی ما یَلی ثُمَّ عَیِّن نَوعَ «لا» فیهِ. (ترجمه: خودت را بیازما؛ جای خالی را در آنچه می آید پر کن؛ سپس نوع لا را در آن مشخص کن.)

1- ﴿وَ لا تَسُبُّوا الَّذینَ یَدعونَ مِن دونِ اللهِ فَیَسُبُّوا اللهَ …﴾

و کسانی را که غیر خدا را فرا می خوانند دشنام ندهید؛  زیرا که به خدا دشنام می دهند.

2- ﴿وَ لا یَحزُنکَ قَولُهُم إنَّ العِزَّهَ لِلّهِ جَمیعاً…﴾

گفتارشان تو را اندوهگین نکند؛ زیرا ارجمندی، همه برای خداست.

3- ﴿ هَل یَستَوِی الَّذینَ یَعلَمونَ وَ الَّذینَ لا یَعلَمونَ﴾

آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند برابر هستند؟

4- ﴿ … رَبَّنا وَ لا تُحَمِّلنا ما لا طاقَهَ لَنا بِهِ ﴾

پروردگارا آنچه توانش را نداریم بر ما تحمیل نکن.  

5- لا یَرحَمُ اللهُ مَن لا یَرحَمُ النّاسَ.

خدا رحم نمی کند به کسی که به مردم رحم نمی کند.