نکات ویژه ترجمه
آموزش نکته ضمیر و حل تست تجربی 98
آموزش نکته فعل از جهت عام
آموزش نکته فعل از جهت خاص
کاربرد نکته مفرد و جمع در حل تست های کنکور
نکات ویژه ترجمه
فعل هیچگاه به صورت اسم ترجمه نمی شود
کاربرد کلمه " کُل" در حل تست های ترجمه
ساخت آینده مثبت و منفی
تکنیک کم و اضافه در حل تست های ترجمه​​​​​​​​​​​​​​